Dzieciaki, które odwiedzają naszą fundację, zostają Platynowymi Skautami! W końcu za ciężką pracę i zdobywanie kolejnych sprawności i umiejętności należy się nagroda…

Dla ułatwienia współpracy przyjęliśmy wspólne zasady odnośnie organizacji wszystkich zajęć. Każdy rodzic/opiekun zapoznaje się z niniejszym Przewodnikiem na pierwszym spotkaniu z nami.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • na zajęcia przychodzimy zdrowi (bez kataru, kaszlu, biegunki, wymiotów);
 • zajęcia rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 50 min.;
 • po wejściu do budynku dezynfekujemy/myjemy ręce;
 • do sal wchodzimy tylko w zmiennym obuwiu – dotyczy terapeutów, dzieci i rodziców !!!
 • dzieci na zajęciach co do zasady pracują bez rodziców/opiekunów, chyba że sytuacja jest wyjątkowa; 
 • na zajęcia z innymi dziećmi nie przynosimy żywności z uwagi na różne alergie/diety;
 • na spotkanie integracyjne np. przy ognisku każdy przychodzi z własnym prowiantem zgodnie z własnymi wskazaniami dietetycznymi;
 • miejsca parkingowe dla rodziców/opiekunów znajdują się bezpośrednio przy ul. Jeziornej.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

(1) przez terapeutę o nieobecności planowanej terapeuta poinformuje z wyprzedzeniem i ustali z rodzicem dalszy plan, natomiast w sytuacjach losowych zajęcia zostaną przełożone na inny termin lub za zgodą rodzica jednorazowo anulowane;

(2) przez rodzica:

 • zajęcia indywidualne – odbywają się w cyklach 10 lub 12 spotkań, odwoływać/przekładać zajęcia należy min. jeden dzień przed terminem i nie więcej niż 2 razy w jednym cyklu, chyba że terapeuta wyrazi zgodę na dodatkowe zmiany. Nieobecności niezgodne z ww. zasadami powodują uznanie zajęć za zrealizowane. 
 • zajęcia grupowe/w parach – odbywają się w grupie, więc osoby nieobecne tracą dane spotkanie bez możliwości odrobienia. 
 • w sytuacjach losowych/wyjątkowych – terapeuci będą podejmować decyzje indywidualnie.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE (dofinansowane)

 • udział w zajęciach w pierwszej kolejności biorą podopieczni FPD, którzy systematycznie korzystają z zajęć w Platynowym Zakątku;
 • zajęcia wymagają szczególnej dyscypliny, powtarzające się nieobecności skutkują wykluczeniem z projektu;
 • rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować koordynatora o uczestnictwie jego dziecka w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

ZAJĘCIA ODPŁATNE (uzupełniające, realizowane poza programem zajęć projektowych)

 • zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się w cyklach miesięcznych i są płatne z góry za cały miesiąc (począwszy od 01.09.2022);
 • wszystkie płatności należy regulować przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wpisując w tytule przelewu nr faktury. 

DAROWIZNY

Dzięki Państwa wsparciu możemy podejmować kolejne inicjatywy. Przekazując darowiznę na rachunek bankowy fundacji z adnotacją w tytule przelewu „Darowizna” mogą Państwo odliczyć przekazaną kwotę od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. Informacje o rachunku bankowym dedykowanym darowiznom znajdą Państwo tutaj

WIĘCEJ INFORMACJI

Koordynator ds. terapeutycznych – Monika Cieślińska (tel. 664330519). 
Dane kontaktowe i informacje o terapeutach dostępne są tutaj.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) zawiadamiamy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest:
  Fundacja Platynowa Drużyna, ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją umów projektowych z grantodawcami. W razie konieczności dane mogą być w minimalnym zakresie, wymaganym przepisami prawa, udostępniane podmiotom zaangażowanym w proces realizacji i obsługi zajęć w ramach projektu, podmiotom świadczącym usługi kadrowo-płacowe, rachunkowe, podmiotom zewnętrznym przeprowadzającym ewaluację, monitoring, kontrolę, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w dofinansowanych projektach.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.

Wersja dokumentu: 2022.1