Wyciąg ze Statutu

Fundacja Platynowa Drużyna została zarejestrowana w KRS 26.09.2017. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister właściwy ds. zdrowia. Aktualny Statut Fundacji możesz pobrać poniżej:

Cele działalności Fundacji to:

  • ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny neurologii;
  • edukacja na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego;
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa i zarządzanie wiedzą nt. chorób rzadkich, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Battena;
  • aktywność naukowo-badawcza w obszarze ekonomii i zarządzania systemem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do chorób rzadkich;
  • aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w rozumieniu zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży;
  • działalność charytatywna;
  • promocja i organizacja wolontariatu.

Zarząd Fundacji

Małgorzata Skweres-Kuchta

Prezes

Agnieszka Żyźniewska

Wiceprezes

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych oraz niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu. Sprawy księgowe i kadrowe prowadzi Jolanta Lorbiecka.

Sprawozdawczość

2022

Sprawozdanie z działalności

Raporty pokontrolne
Brak

Poznaj platynowych
przyjaciół

Poznaj platynowych
przyjaciół

Zarażamy inspiracją

terapeuci, specjaliści, pasjonaci, rodzice
zapraszamy do współpracy – u nas rzadkie znaczy wyjątkowe

Skip to content